วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รู้จักเรื่อง Tense


Tense  คือ รูปแบบของกริยาที่แสดงให้ทราบว่า การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้น


พูดถึงเรื่อง Tense  มีหลักง่าย ๆ ในการทำความเข้าใจดังนี้ค่ะ  
ให้นึกถึง ปัจจุบัน (Present) เป็นหลัก แล้วค่อยเชื่อมโยงไปหาอดีต (Past) หรือ อนาคต (Future) จะง่ายขึ้นมาก
 • Tense  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือ    
   • ปัจจุบัน (Present)   
   • อดีต    (Past)   
   • อนาคต (Future) 
 • แต่ละกลุ่มแบ่งย่อยเป็นกลุ่มๆละ 4 ชนิด   รวม 12 ชนิด  
 • เคล็ดลับ...ก็ให้จำแค่ 4 Tenses ย่อยของ Present ก็พอ
 • ส่วนที่เหลืออีก 8 ชนิด ก็จะเข้าใจได้แน่นอน
 • อย่าเพิ่งตกใจ.... ในชั้น ม.จะเรียนเพียง 2 ชนิดเท่านั้น 


        
      I. Present  Tense  แบ่งออกเป็น 4 Tenses  คือ
1.   Present  Simple  Tense
2.   Present  Continuous Tense
3.    Present  Perfect  Tense
4.    Present  Perfect  Continuous  Tense
      II. Past  Tense  แบ่งออกเป็น 4 Tenses  คือ
1.    Past  Simple  Tense
2.    Past  Continuous  Tense
3.    Past  Perfect  Tense
4.    Past  Perfect  Continuous  Tense
      III.  Future  Tense  แบ่งออกเป็น 4 Tenses  คือ
1.    Future  Simple  Tense
2.    Future  Continuous Tense
3.    Future  Perfect  Tense
4.    Future  Perfect  Continuous  Tense   ตอนที่ 1     รู้จักการใช้  Present  Simple  Tense
 ...................................................................................................................................................................
                                                          
                                Present  Simple  Tense
                      โครงสร้าง :    Subject + Verb 1 (s, es)

ประธาน + กริยาหลักช่อง 1 (อาจเติม s, es) 

Present Simple Tense  :  ธรรมดา   =  S + V1 

ในเมื่อธรรมดา ก็ต้องใช้กับเหตุการณ์ธรรมดา ทั่วไป 
เช่น  เป็นเรื่องจริง   วิทยาศาสตร์  หรือ เกิดขึ้นเสมอ    
นิสัย   กิจวัตร   เป็นประจำ  ตารางเวลา หรือ เป็นคำสั่ง

         Examples :

I go to school every day.                                  
Water boils at 0 degree celcius.
I don't eat fishball.                                             
The earth moves around the sun.
He doesn't eat fishball.                                      
The train leaves at 8.30 am and arrives at 10.00 am.
I am 13 years old.                                           
The moon moves around the earth.
It doesn’t snow in Thailand.                            
It takes 24 hours when the earth moves around itself.                                 
We  have 2 sons.                                             
The earth takes 365 days to move around the sun.  
Do  they  study Chinese?                             
The sun rises in the east and  sets in the west. 
They don’t  eat meat with cheese.         
Water changes into ice at 100 degree celcius.                            

 • หลักการใช้  Present Simple Tense  มีดังนี้
           1.  เมื่อเหตุการณ์ที่กล่าวถึงเป็นความจริงเสมอ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น
                   The earth moves round the sun.                          
                   Tigers are dangerous animals. 
                   Bangkok  is the capital  of Thailand.                   
                   The sun rises in the east.
   2.  ใช้แสดงถึงการกระทำที่เป็นปรกตินิสัย หรือการกระทำนั้น
         เกิดขึ้นเป็นประจำ มี Adverbs of Frequency แสดงอยู่ด้วย    
         คือ   always, sometimes, generally, often, every day, 
                every week, etc.
 
             My son sometimes  plays tennis with his father.           
             He always  gets up at eight o’clock.
             I have my breakfast everyday.                      
             Everybody wears thick clothes in winter.
             We go to temple every Sunday.                                      
             We often drink cold water in summer.


            3. ใช้แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือสภาพที่
                 เป็นปัจจุบัน    เช่น
                  She understands what you say.                       
                  I am a student in M.1/11  at Kanlayanawat School
                  I have four notebooks in the suitcase.            
                 There are many tourists in Phuket and Pattaya.

            อย่าลืม..ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเติม s ด้วยนะจ๊ะ

รูปกริยา (verb form)    มีหลักการใช้ดังนี้

              1. ใช้คำกริยาช่องที่ 1 (สำหรับ verb to be และ verb to have)  
              2. ใช้คำกริยาเติม “s” หรือ “es” เมื่อประธานในประโยค
                   เป็นเอกพจน์บุรุษที่สาม

ประธานพหูพจน์(รวมทั้ง I, You) + คำกริยาช่องที่ 1
ประธานเอกพจน์บุรุษที่สาม (He, She, It, etc.) 
+  
คำกริยาช่องที่ 1 เติม s หรือ es
               
                      Examples :
                
 I work in the hospital.                            
 Mary works in school.
         The children like ice-cream.                    
         He likes coffee.
         The teacher teaches English.                   
         They  play football.
         They have breakfast at 7 o’clock.            
         Those students are busy.


                     ตัวอย่างการใช้   verb to be และ verb to have  
                                     ใน Present Simple Tense

Verb to be
Verb to have
I am a student.
She is a nurse.
They are policemen.
We have breakfast early.
She has dinner here.
I have a letter.
  ตอนที่ 2     Present Simple Tense  รูปบอกเล่า
 ..............................................................................................................
   

           Present  Simple  Tense  รูปบอกเล่า
                                 
                   โครงสร้างประโยคบอกเล่าของ  Simple Present Tense
                                Subject + Verb1 + Completion 
              คำกริยาสำคัญของ tense นี้ คือ คำกริยาช่องที่ 1 V1  
  ในกรณีที่ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ คำกริยาที่ใช้ต้องเติม –s  หรือ–es แต่ถ้าประธานของประโยคเป็นพหูพจน์คำกริยาไม่ต้องเติม     –s หรือ –es  ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
Subject
Verb 1
Completion
She
teaches
mathematics to young children.
He
studies
foreign languages at school.
My father
works
in a restaurant.
Bob
sleeps
eight hours a night.
Tom and Susan
are
a husband and a wife.
I
wash
my hair twice a week.

1.  เติม es ที่คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, ch, sh, x หรือ  o   เช่น
                       
           Dang goes to the post office.                       
           He catches the train to Ayuttaya.
           The bus no.10 passes the market.                
           She  washes her shirts  every week.
         2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น
                        
           She studies in Khon Kaen  University.         
           The baby cries at midnight.
           Mr. Wil  tries to cook Thai food.                  
           He  studies  Japanese  with Mr. Kentaro.
                 
           *ยกเว้น คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ซึ่งหน้า y มีสระ (a,e,i,o,u)  
            ให้เติม s ได้เลย เช่น
                     The boy plays the guitar well.                      
                     My mother buys many things in that store.
                     She stays in this room alone.                       
                     Mr. Damain pays a lot of money for food.
           3.  คำกริยาปกติอื่นๆ เติม s ได้ทันที   เช่น
                     He wants to go to the beach.                       
                     My cat sleeps in my bedroom.
                     The dogs eats bone.                                      
                     Singto  sings Thai song very well.
                     Kate likes coffee.                                        
                     He works on Mondays.

ตอนที่ 3     รู้จักการใช้  Present  Simple  Tense รูปปฏิเสธ
...................................................................................................................................................................                                                   
          Present  Simple  Tense  รูปปฏิเสธ

โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ  Present Simple Tense   มีหลักดังนี้ 
       1. ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to be หรือ 
กริยาช่วยตัวอื่น (can, may, must, will, shall) สามารถเติม not  
หลังคำกริยาช่วยเหล่านั้นได้ทันที    เช่น
      She is a teacher.           She is not a teacher.
      I can play baseball.       I cannot play baseball.
                                                I can’t play baseball.
       2. ในประโยค Present Simple Tense ที่ไม่มี Verb to be  
หรือกริยาช่วยดังกล่าวในข้อ 1 อยู่ในประโยคให้ปฏิบัติดังนี้
            2.1 ใช้ do not หรือ don’t (รูปย่อของ  do not) วางไว้หน้าคำกริยาแท้ ที่ไม่ได้เติม s, es เช่น
           We walk to school every day.   
       We do not walk to school every day.
   หรือ We don’t walk to school every day.
    The children always make a loud noise.     
      The children do not always make a loud noise.                    หรือ   The children don’t always make a loud noise.
         2.2 ใช้ does not หรือ doesn’t (รูปย่อของ does not) วางไว้หน้าคำกริยาแท้ที่เติม s, es โดยตัด sหรือ es ก่อน เช่น
              The baby sleeps well every night.   
          The baby does not sleeps well every night.
    หรือ   The baby doesn’t sleeps well every night.

     2.3    รูปประโยคปฏิเสธคือ           
             ประธานพหูพจน์ + do not + กริยาแท้ + ............……
 ประธานเอกพจน์ + does not + กริยาแท้ + ……………

Subject
do not / does not
infinitive
completion
Mark
Frank
They
I
does not
does not
do not
do not
work
go out
watch
drink
on Sunday.
in the evening.
TV very often.
coffee.

             do not / does not ในภาษาพูดนิยมใช้รูปย่อ (Contraction) 
             แต่ในภาษาเขียนหรือภาษาทางการนิยมใช้รูปเต็ม


ใบความรู้ที่  8
หน่วยการเรียนที่ 1       เรื่อง  Present  Simple Tense  
รายวิชา  อ 31101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5       เรื่อง     Present Simple Tense  รูปคำถาม
...................................................................................................................................................................
                         Present  Simple  Tense  รูปคำถาม
                             โครงสร้างของประโยคคำถาม   (Interrogative Form) มีหลักการเปลี่ยนดังนี้ คือ

1. Yes – No Questions
                          1.1  เมื่อคำกริยาแท้ในประโยคไม่ได้เติม s, es    ให้ใช้โครงสร้างต่อไปนี้
Do + ประธานพหูพจน์ + กริยาแท้ + ……………?    เช่น
                   →   Do the children go to school by bus?        Do they cook dinner with their parents?
                          1.2  เมื่อคำกริยาแท้ในประโยคเติม s, es    ให้ใช้โครงสร้างต่อไปนี้
              Does + ประธานเอกพจน์ + กริยาแท้ + ……………?     เช่น
                   →   Does Mr. Wil ride his bike to work?        Does she play piano or violin?
                          1.3  ในการตอบคำถามประเภทนี้ ถ้าตอบแบบสั้น (short answer) จะใช้ do และ does  ดังนี้
Linda : Does Mark wear glasses?
David : Yes, he does.
Linda : Does he wear glasses all the time?
David : No, he doesn’t.
Rose : Do you play tennis?
Tom : No, I don’t.
Rose : Do your friends like tennis?
Tom : Yes, they do.
              2. Wh - Questions
                               ประโยคคำถามประเภทนี้จะขึ้นต้นประโยคด้วยคำแสดงคำถาม (Question Words) เช่น
                     what   when   where   how   เป็นต้น      การเรียงคำในประโยคคำถามประเภทนี้ประกอบด้วย

                                     Question Word + do + ประธานพหูพจน์ + infinitive + ……………?
                                     Question Word + does + ประธานเอกพจน์ + infinitive + ……..……?

                Examples :

Question Word
do / does
Subject
infinitive
completion?
What
Where
When
Why
Who
How much
How
do
does
do
do
does
does
do
they
Bob
they
your parents
he
it
Frank and his brother
do?
work?
go
get up
stay  with?
cost
go


to bed?
early?

to fly to America?
to work?


        3.  ประโยคที่มี Verb to be หรือกริยาช่วยตัวอื่นๆ ให้วางคำกริยาช่วยไว้หน้าประธาน แล้วใส่เครื่องหมาย   
             คำถาม เช่น
                           You are a nurse.                       →        Are you a nurse?
                           They can speak English.                   Can they speak English?
                            My father is a teacher.             →        Is  your father a teacher?
                            I  am an  engineer.                            Are you an engineer?ใบความรู้ที่  9
หน่วยการเรียนที่ 1       เรื่อง  Present  Simple Tense  
รายวิชา  อ 31101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                          แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6       เรื่อง   คำแสดงความถี่  Adverbs of Frequency 
...................................................................................................................................................................
                คำแสดงความถี่  Adverbs of Frequency 

การใช้คำแสดงความถี่
                  คำแสดงความถี่ หรือความบ่อย (Adverbs of Frequency) ใช้แสดงความถี่ หรือความบ่อยของการกระทำใน  Present Simple Tense หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า    คำแสดงความถี่ หรือความบ่อย จะช่วยตอบคำถามที่ขึ้นต้น “How often ……..?” หรือ “How frequently ……?” คำแสดงความถี่ หรือความบ่อยที่ควรทราบได้แก่คำต่อไปนี้ always, usually, often, sometimes, rarely, never ซึ่งคำแสดงความถี่นี้จะแสดงความถี่ของการกระทำต่างกันตามลำดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด ดังนี้

ความถี่ / ความบ่อย
Adverbs  ที่ใช้
100 %
always,    every.........
80 %
usually,  often
50 %
sometimes
20 %
seldom,    rarely
0 %
Never
ตัวอย่างการใช้
            I always brush my teeth before I go to bed.                              She usually has toast for breakfast.
            He often goes to the park with my dog.                      I sometimes drinks tea.
            We seldom have a chance to go to the theatre.         You  come to work early  every day.         
            Pensri  never works on the weekend.                           They  rarely smoke cigars.
ตำแหน่งของคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย   (Adverbs of Frequency)
                ตำแหน่งของคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย มักจะอยู่ระหว่างประธานและคำกริยาแท้ (main verb) ของประโยค ยกเว้นเมื่อคำกริยาแท้เป็น verb to be จะวางไว้หลัง verb to be เสมอ หรือให้จำว่าตำแหน่งของคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย จะอยู่หน้ากริยาแท้หลัง verb to be” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

        1. ในประโยคบอกเล่า  -  คำแสดงความถี่ หรือความบ่อย จะอยู่หน้ากริยาแท้
            1.1   Subject + Adverbs of frequency + main verb (เมื่อไม่ใช่ verb to be)  เช่น
                   The teacher always shouts at the class.              The student often talks in class.

            1.2  Subject + main verb (verb to be) + Adverbs of frequency  เช่น
                    She is always late for her morning class.           The weather in Singapore is never cold.

        2. ในประโยคปฏิเสธ  -   คำแสดงความถี่ หรือความบ่อย ก็ยังคงยึดหลักเช่นเดียวกับประโยคบอกเล่า คือ
            ให้วางคำแสดงความถี่ หรือความบ่อยไว้หลังคำแสดงปฏิเสธ (not)
             2.1   Subject + do/does not + Adverbs of frequency + main verb  เช่น
                    The manager does not often drive his car to work.            Bob is not usually happy at work.

        3. ในประโยคคำถาม  -  คำแสดงความถี่ หรือความบ่อย จะอยู่หลังประธานของประโยค
             3.1   Do/Does + Subject + Adverbs of frequency + main verb (ไม่ใช่ verb to be)  เช่น
                     Do your sons sometimes travel by train?            Does your father usually walk to the office?
             3.2   Verb to be + Subject + Adverbs of frequency + …
                     Is your brother often late for work?                    Are  they always busy?

ข้อสังเกต

            1. sometimes, often และ usually ยังสามารถวางไว้ต้นหรือท้ายประโยคก็ได้ เช่น
                    Sometimes they come and stay with us.
                    I play tennis sometimes.
                    Usually I do my homework in the evening.
                    He watches TV. Very often.
                    Do you drink whiskey often?

            2.  rarely (ไม่ค่อยจะ)   และ seldom (ไม่ค่อยจะ)   ยังสามารถวางไว้ท้ายประโยคได้    แต่มักจะมีคำว่า very
                อยู่ด้วย เช่น
                    We see them rarely.                                   Some children like vegetable very rarely.
                    John eats meat very seldom.                      Students get up early very seldom on Saturday.


                                                                               ใบความรู้ที่  10
                                               หน่วยการเรียนรู้ที่ 1     เรื่อง  Present  Simple Tense  
                                รายวิชา  อ 31101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                           แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7    เรื่อง   Tips in Present Simple Tense
...................................................................................................................................................................
            Tips  in Present Simple Tense 

                    เรื่อง tense นี้ค่อนข้างยากสำหรับบ้านเรา  เพราะในภาษาอังกฤษ คำกริยาหรือ verb จะเปลี่ยนตามกาล (ปัจจุบัน อดีตหรืออนาคต)   แต่ในภาษาไทยคำกริยาไม่เปลี่ยนตามกาล   กินวันนี้   กินเมื่อวาน   กินพรุ่งนี้  ก็ใช้กิน ไม่เหมือนอังกฤษ มี eat,  ate,  eaten,   eating
                คำกริยา (verb) มีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะแสดงว่าทำอะไร แล้วยังแสดงว่าทำเมื่อไหร่ด้วย คุณสมบัติตัวหนึ่งของ verb คือ tense   เป็นตัวชี้กาลเวลาใช้แสดงว่าการกระทำหรือสภาพอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่   เรามักคิดว่า  Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน แต่นั่นเป็นเพียงข้อสรุป  ความจริงแล้ว  การใช้ Present Simple Tense  สามารถใช้ได้กับสถานการณ์ดังต่อไปนี้
1.  กิจวัตรประจำวัน  เช่น  I go to coffee shop everyday. คำว่า  everyday บอกถึงกิจวัตรประจำวัน
2.  ความจริงตามธรรมชาติ เช่น  April is the hottest month of the year.
3. วัฒนธรรม  เช่น  We get dress in black at the funeral. 
4. สุภาษิต เช่น  No one is too old to learn.  หรือ   Time and tide wait for no man.
5. ใช้กับประโยคเงื่อนไขบางเหตุการณ์ เช่น   If we speak English well, we can communicate with foriegners.
6. ใช้แสดงถึงการกระทำในอนาคต ซึ่งตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะปฏิบัติ
        The next semester begins on 18  May 2010.            He sets sail on Saturday for Samui.
        See you  tomorrow.                                                  The next  bus  leaves at 10 a.m. 
7.  Present Simple Tense ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน I am a student at K.U.
8.  Present Simple Tense นี้มีพิเศษอยู่แบบหนึ่งใช้เน้นกริยา เรียก emphatic present เช่น
                                  Present: I may work slowly, but I work accurately.
                                  Emphatic present: I may work slowly, but I do work accurately.
ความหมายภาษาไทยคือ  ฉันอาจจะทำงานช้าแต่แม่นยำ   ทั้งสองประโยคนี้แปลเป็นไทยก็เหมือนกัน
แต่ประโยคหลังเน้นว่าทำแม่นยำมากกว่าประโยคแรก
9.  Present Simple Tense ยังใช้ในกรณีที่กล่าวถึงความเป็นจริง หรือที่คนทั่วไปยอมรับ เช่น
Bangkok is the capital of Thailand. หรือ    I was taught that two plus two equals four.
taught เป็น past tense แต่อยู่ประโยคเดียวกับ equals ชึ่งเป็น present tense เป็นข้อยกเว้นอันหนึ่ง
10.  Present Simple Tense ยังใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เป็นประจำหรือเป็นนิสัย ทั้งๆที่ ในประโยคเดียวกันมี
tense ขัดกัน เช่น I always eat in the cafeteria, and had Gao Lak yesterday.

11.  บางที Present Simple Tense  ใช้พาดพิงถึงอนาคตโดยมีคำประกอบเพื่อแสดงวันหรือเวลา เช่น
She arrives (หรือ will arrive) tomorrow for a three-day visit. หรือมี clause ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า if, when, after, before, until, as soon as ฯลฯ เช่น As soon as he arrives, we shall begin the meeting.
12.   Present Simple Tense คือ ประโยคที่กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นการกล่าวลอยๆ เช่น
I go to school in  ChiengMai ฉันเรียนที่เชียงใหม่ ต่างกับ  Past Simple Tense เช่น I went to school in ChiengMai.
ที่แล้วมาฉันเรียนที่เชียงใหม่ หรือ I shall go to school in chiengMai. จะไปเรียนที่เชียงใหม่ (ตอนนี้ยังไม่ได้ไป)

                          สรุปแล้ว  Present Simple Tense ใช้ง่ายค่ะ   เพราะเป็นปัจจุบันกาลใช้กับ

           1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
           2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
           3. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ

                        จำได้แล้วว่า ใช้ยังไงก็อย่าลืมรูปแบบนะคะ          ประธาน + กริยาช่องที่ 1
                                       ที่นี้ก็ไปสัมพันธ์กับประธานนะคะ   จำเป็นมากๆ  คือ
              ประธานเอกพจน์ (หน่วยเดียว) กริยาเติม S,    ประธานพหูพจน์ (หลายหน่วย) กริยาไม่ต้องเติม S

13.  เมื่อมีคำที่บ่งบอกว่า ประโยคนี้เป็นการกระทำโดยสม่ำเสมอ เติมไปในประโยค   ก็รู้เลยว่าประโยคนี้ต้องเป็น Present Simple Tense แน่ๆ    คำนั้นทำหน้าที่เป็น Adverbs of Frequency  (มักวางไว้หน้า V1 
เช่น   always (เสมอๆ)   sometimes (บางครั้ง)    often (บ่อยๆ)    usually (ตามปกติ)    rarely (ไม่ค่อยจะ)
หรือ ทำหน้าที่เป็น Adverbs of Time  (มักวางไว้ท้ายประโยค)   เช่น  every day,  every month,  every year, etc.
14. ใช้อธิบาย หรือบรรยายการกระทำบางอย่างที่ไม่แสดงการกระทำให้เห็นอย่างชัดเจน โดยจะใช้คำกริยาในกลุ่ม non – action verbs เช่น like, want, know, understand, believe, etc.
            เช่น    She likes English            He wants to be an engineer.          I know the answer.
15. ใช้  Present Simple Tense กับโครงสร้างประโยค  Here comes ….....  และ There goes .......… เสมอ   เช่น
            Here comes my girlfriend.
            Here come my parents.
            There goes our bus.  We will have to wait for the next one.
16. ใช้อธิบาย หรือบรรยายวิธีทำ หรือการบอกทาง (to give instructions / directions) เช่น
            You take the first left, then take the next right.
            First I put a lump of butter into a flying pan and light the gas, then I break three eggs into a bowl, like this

                                                                                                                            
                                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น